VBE Opleidingen

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1

Toepasselijkheid

 

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door VBE Opleidingen aan opdrachtgever alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee houdende handelingen, zowel van voorbereidende, ontwikkelende, adviserende als uitvoerende aard, zoals aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en leveranties.

 

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van derden. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door VBE Opleidingen zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

 

1.3

Wanneer door VBE Opleidingen gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze voorwaarden op enig punt en/of onderdeel stilzwijgend zijn toegestaan, laat het de rechten van VBE Opleidingen onverlet om alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden uit het feit dat VBE Opleidingen een of meer onderdelen van deze voorwaarden soepel toepast.

 

1.4

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht . de bepaling als bedoeld in de vorige volzin zal door VBE Opleidingen worden vervangen door een nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

1.5

Door ondertekening van enige overeenkomst met VBE Opleidingen waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart de opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

 

1.6

VBE Opleidingen is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen alsdan op de overeenkomst van toepassing zijn.

 

Artikel 2

 

Aanbiedingen

 

2.1

Alle aanbiedingen van VBE Opleidingen zijn vrijblijvend, VBE Opleidingen heeft het recht een aanbieding binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, aanbiedingen zijn twee (2) maanden geldig.

 

2.2

De inhoud van alle bij een aanbieding verstrekte prijslijst, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. De betreffende gegevens zijn voor VBE Opleidingen slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door VBE Opleidingen is bevestigd.

 

2.3

De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie.

 

2.4

De offerte maakt deel uit van de overeenkomst.

 

2.5

Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een door VBE Opleidingen uitgebrachte offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien VBE Opleidingen aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen ten opzichte van de offerte in te stemmen.

 

 

 

 

 

Artikel 3

 

Duur van de overeenkomst.

 

 

 

 

3.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een of meer jaren. Na afloop daarvan wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij een partij de overeenkomst tegen het einde van de looptijd heeft opgezegd.

 

3.2

Opzegging tegen het einde van de looptijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

3.3

Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na openbaarmaking van een prijswijziging, indien deze wijziging een verhoging betreft die ingaat binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

3.4

De overeenkomst eindigt indien:

A,

Aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming van opdrachtgever;

B,

De overeenkomst tot een einde komt, met inachtneming van artikel 3.3;

C,

Er sprake is van overmacht en de overmachtperiode langer dan drie (3) maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie (3) maanden zal duren;

D,

Er sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst door een der partijen en de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling en verstrijken van de aanmaningstermijn de overeenkomst ontbindt.

 

3.5

VBE Opleidingen is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk moet worden geacht.

 

Artikel 4

 

Diensten

 

4.1

VBE Opleidingen spant zich in de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. VBE Opleidingen draagt zorg voor vervanging, indien uitvoerend personeel verhinderd is de opdracht uit te voeren, behoudens in geval van overmacht. De te verrichten werkzaamheden zullen slechts in Nederland worden verricht, tenzij anders is overeengekomen.

 

4.2

Alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie door de opdrachtgever verstrekt ten aanzien van de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van opdrachtgever gerealiseerd moeten worden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

4.3

Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal VBE Opleidingen haar diensten binnen de voor VBE Opleidingen gangbare termijnen leveren.

 

4.4

Te leveren eenmalige en kortstondige diensten kunnen met inachtneming van een annuleringstermijn van minimaal veertien (14) werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten door de opdrachtgever worden geannuleerd. Voor de cursussen en projectmatige opdrachten geldt een annuleringstermijn van minimaal veertien (14) werkdagen. Bij annulering binnen de toegestane termijn zal VBE Opleidingen de kosten van annulering aan de opdrachtgever in rekening brengen. Bij artikel 7.4 is de annuleringsregeling voor cursussen nader weergegeven.

Artikel 5

 

Inschakelen derden

 

5.1

VBE Opleidingen mag werkzaamheden uitbesteden en behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid.

 

5.2

VBE Opleidingen besteedt de diensten (deels) uit aan derden. VBE Opleidingen ziet er op toe dat de dienstverleners die de werkzaamheden daadwerkelijk uitvoeren voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door VBE Opleidingen. VBE Opleidingen behoudt hierbij de eindverantwoordelijkheid.

 

Artikel 6

 

Verplichtingen opdrachtgever

 

 

 

6.1

Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en VBE Opleidingen al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt ondermeer in, dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoekfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

 

6.2

Opdrachtgever ziet er op toe dat diens werknemers uitvoering geven aan alle op hen rustende wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden in het kader van de in artikel 4.1 genoemde dienstverlening.

 

6.3

Teneinde een goede dienstverlening te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat opdrachtgever alle gegevens met betrekking tot diens werknemers tijdig en naar waarheid verstrekt aan VBE Opleidingen.

 

 

Artikel 7

 

Facturering en betaling

 

7.1

Opdrachtgever is gehouden VBE Opleidingen de overeengekomen prijzen en tarieven te voldoen. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

7.2

VBE Opleidingen zal jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor producten en diensten aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen, op basis van het jaarlijkse totaal-indexcijfer van het CBS met betrekking tot de CAO-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen. Bij toepassing van het bepaalde in de vorige volzin, kan VBE Opleidingen haar prijzen en tarieven verhogen met een afwijkend percentage indien de wijziging van prijzen, lonen, (secundaire) arbeidsvoorwaarden, bijzondere beloningen, wettelijke sociale lasten, overheidslasten en overige lasten aantoonbaar afwijken van het jaarlijkse totaal-indexcijfer van het CBS.

 

7.3

Indien als gevolg van wettelijke regelingen een kostenstijging voor VBE Opleidingen plaatsvindt, is VBE Opleidingen gerechtigd per datum inwerkingtreding van de wettelijke maatregel deze gehele kostenverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

7.4

Annuleringen van cursussen dienen altijd schriftelijk te worden gemeld bij:

 

VBE Opleidingen

Bosscherven 42

6085 DL  Horn

T. 0475-582221

F. 0475-850138

Mail  vbeopleidingen@home.nl

 

Bij annuleringen, ontvangen tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt 25% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 

Bij annuleringen, ontvangen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, worden de volledige kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 

Ingeval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

 

 

 

Artikel 8

 

Facturering en betaling

 

8.1

30 dagen voor aanvang van de diensten wordt de afgesproken prijs in rekening gebracht aan de opdrachtgever. De factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9

 

Bewijs van deelname

 

9.1

Bewijs van deelname wordt na afloop van de cursus, verzonden onmiddellijk nadat het gefactureerde bedrag is ontvangen, mits de certificaten en/of diplomaís van de desbetreffende instanties al in het bezit zijn van VBE opleidingen.

 

Artikel 10

 

Auteurs- en eigendomsrecht en geheimhouding

 

10.1

Het geleverde materiaal of de geleverde dienst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de opdrachtgever of deelnemer. VBE Opleidingen houdt zich uitdrukkelijk het eigendom - en auteursrecht voor van al het materiaal of diensten.

 

10.2

 VBE Opleidingen zal alle informatie verkregen van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en zal er voor zorgdragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, tenzij VBE Opleidingen rechtens gehouden is die informatie aan derden te verstrekken of de gegevens ten behoeve van statistisch onderzoek aan het CBS verstrekt.

VBE opleidingen zal een geheimhoudingsverplichting, zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel, opleggen aan al haar personeel en alle overige bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

 

Artikel 11

 

Aansprakelijkheid

 

11.1

VBE Opleidingen aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dit uit bepalingen in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden blijkt. Indien VBE Opleidingen in het kader van de afhandeling van een klacht, zoals door VBE Opleidingen te definiŽren, een vergoeding of compensatie voor geleden schade of ongemak aan opdrachtgever aanbiedt, kan hieruit geen aanvaarding van de aansprakelijkheid zijdens VBE Opleidingen worden geleid.

 

11.2

VBE Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden door VBE Opleidingen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een of meer leidinggevende, van VBE Opleidingen.

 

11.3

Schade die naar het oordeel van opdrachtgever is veroorzaakt door tekortkomen van VBE Opleidingen die te wijten is aan de opzet of grove schuld van haar leidinggevenden, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan VBE Opleidingen te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van VBE Opleidingen, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 

11.4

VBE Opleidingen is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade.

 

11.5

 Indien er - met inachtneming van 11.2, 11.3 en 11.4 - voor VBE Opleidingen op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het totale bedrag dat met de opdracht gemoeid is, met dien verstande dat bij duurovereenkomsten de totale aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zal zijn tot de door de opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste 3 maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.

 

11.6

Opdrachtgever vrijwaart VBE Opleidingen tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden samenhangen. Onder deze vrijwaring vallen ook aanspraken van medewerkers van VBE Opleidingen, die bij de uitvoering van de werkzaamheden schade lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van opdrachtgever of ten gevolge van een onveilige situatie in diens organisatie.

 

Artikel 12

 

Toepasselijk recht

 

12.1

Op alle door VBE Opleidingen en opdrachtgever gesloten overeenkomsten het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13

 

Bevoegde rechter

 

13.1

Alle geschillen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.